Voor 17.00 besteld, binnen 48 uur geleverd
Grootste voorraad in de Benelux
Direct afhalen mogelijk
Altijd gratis bezorgd

Algemene voorwaarden Slangenmagazijn.nl


Artikel 1 - Identiteit van de leverancier

Rubbermagazijn B.V.
Handelend onder de naam
Vestigings- & bezoekadres


Telefoonnummer
Email
KVK nummer
BTW identificatienummer


Slangenmagazijn
Storkstraat 10
2722NN Zoetermeer

+31 (0)85 273 88 51
service@slangenmagazijn.nl
59179899
NL853354480B01Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, transactie en alle overeenkomsten tussen de afnemer en Slangenmagazijn, verder te noemen de leverancier, gevestigd te Zoetermeer, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing voor alle toekomstige overeenkomsten met de leverancier. De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden mede voor de personen en rechtspersonen die de leverancier bij de uitvoering van de overeenkomsten inschakelt.
2.3 Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat deze op verzoek van de afnemer zo snel mogelijk zonder kosten worden toegezonden. Uitgesloten van toepasselijkheid zijn de algemene voorwaarden van de afnemer.
2.4 Een afnemer of aanvrager van een aanbod wordt geacht bekend te zijn met deze voorwaarden voordat een overeenkomst wordt aangegaan. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten kan, in afwijking van het vorige lid, voor of bij het sluiten van de overeenkomst de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld op een zodanige wijze dat deze door de afnemer kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de afnemer bekend worden gemaakt waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, alsmede dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of als zodanig verklaard worden, dan blijven al de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De leverancier en de afnemer zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of nietig verklaarde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3 - Het aanbod
3.1 Het aanbod betreft een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De omschrijving is dusdanig dat de afnemer een goede beoordeling kan maken van het aanbod. Indien er gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen dan geven deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten/diensten.
3.2 De leverancier kan niet aan zijn aanbod of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Het aanbod bevat informatie waardoor het voor de afnemer duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Het aanbod bevat in het bijzonder de belangrijkste kenmerken van de producten alsmede de prijs met of zonder inbegrip van belasting (BTW) en indien van toepassing de kosten voor aflevering.
Tevens zal de wijze van betaling, aflevering of uitvoering (van de koop op afstand), het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht van de afnemer en de termijn voor de aanvaarding c.q. geldigheid van het aanbod vermeld zijn. Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde geldig.
3.4 Indien de leverancier de producten en/of diensten langs elektronische weg aanbiedt geschikt het aanbod altijd onder het voorbehoud van het voorradig zijn van de aangeboden producten en/of het beschikbaar zijn van diensten.

Artikel 4 - De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod en de acceptatie van deze algemene voorwaarden.
4.2 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, neemt de afnemer maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data
4.3 De leverancier zal bij of voorafgaand aan levering van het product en/of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. de in deze algemene voorwaarden vermelde informatie, tenzij deze informatie al voor uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt.
b. de vereisten voor de gebruikmaking van het herroepingrecht.
c. het adres van de vestiging van de leverancier waar de afnemer een klacht kan indienen.
d. indien van toepassing: gegevens over de garantie.
e. bij een overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur zullen de vereisten voor opzegging van de overeenkomst worden beschreven.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod (zie artikel 5.5) worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behalve bij prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven of andere wijzigingen in wet- of regelgeving.
5.2 Voor producten of diensten waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt, of waar de leverancier geen invloed heeft, bestaat de mogelijkheid dat gewerkt wordt met variabele prijzen. De gebondenheid aan financieel gerelateerde prijsfluctuaties in de markt en het feit dat eventueel vermelde prijzen slechts een indicatie van de prijs zijn, zullen bij het aanbod vermeld worden.
5.3 Prijsverhogingen binnen 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van als gevolg van veranderingen in BTW tarieven of andere wijzigingen in wet- of regelgeving.
5.4. De prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst bekende kostenbepalende factoren, te weten inkoopprijzen, valuta koersen, loonkosten, sociale en overheidslasten, assurantiepremies en andere kosten alsmede op de kwantiteit van producten. De leverancier behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de geldigheidsduur van het aanbod optredende verhogingen door te berekenen aan de afnemer. De overeengekomen prijzen kunnen ook aan een prijsverhoging onderhevig zijn indien de kwantiteit van de overeengekomen hoeveelheid wordt gewijzigd. De in de overeenkomstig aanvaarde prijzen zijn niet automatisch geldig voor mogelijke vervolgbestellingen. Hiervoor moet een nieuwe overeenkomst worden afgesloten.
5.5 De geldigheid van het aanbod komt automatisch te vervallen na 14 dagen. Wijzigingen in een aanbod, of een naar aanleiding daarvan gesloten overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze door de leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 6 - Levering en uitvoering

6.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
6.2 De afnemer is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer de levering c.q. producten weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de leverancier gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de afnemer.
6.3 De leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen of delen uit te voeren en de aldus uitgevoerde levering, werkzaamheden of diensten gedeeltelijk en afzonderlijk te factureren.
6.4 De afnemer dient er voor zorg te dragen dat de aanlevering tijdens normale kantooruren mogelijk is.
6.5 Indien de levering is vertraagd door omstandigheden die aan de afnemer te wijten zijn of waarvoor de afnemer verantwoordelijk is dan zullen de goederen voor rekening en risico van de afnemer worden opgeslagen.
6.6 De afnemer dient zelf voor verzekering van de goederen zorg te dragen.
6.7 De leverancier zal geaccepteerde bestellingen of opdrachten uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging oploopt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt de afnemer hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk bericht.
6.8 Indien levering van een besteld product niet mogelijk blijkt, zal de leverancier zich inspannen een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij een vervangend product kan het recht op herroeping niet worden uitgesloten.

Artikel 7 - Reclames en garanties

7.1 De afnemer is gehouden binnen drie werkdagen na aflevering te onderzoeken of de leverancier de levering deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier terstond en schriftelijk in kennis te stellen indien dit niet het geval is.
7.2 De afnemer dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te melden, zodat de leverancier in staat is adequaat te reageren. De afnemer dient de leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
7.3 De afnemer wordt in ieder geval geacht de goederen te hebben geaccepteerd indien de leverancier niet binnen drie werkdagen na ontvangst van de levering is geïnformeerd over een mogelijke onvolkomenheid.
7.4 De goederen waarop de reclames betrekking hebben dienen op het eerste verzoek van de leverancier in onveranderde staat voor controle te worden terug gezonden. Na opslag, gebruik of bewerking van de geleverde producten zullen geen reclamaties meer in behandeling worden genomen.
7.5 De door de leverancier te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
Bij gebruik buiten Nederland dient de afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De leverancier kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen.
7.6 De leverancier verleent uitsluitend garantie voor bij de levering aan de afnemer niet zichtbare of niet kenbare gebreken aan de goederen tot en met zes maanden na levering, behoudens gebruik, opslag en bewerking van deze goederen of producten. Op basis van de garantie zullen deze goederen naar keuze van de leverancier worden hersteld, dan wel eenmaal opnieuw geleverd aan de afnemer. De leverancier is niet aansprakelijk voor vervolgschade en andere bijkomende kosten. Geringe afwijkingen in gewicht, afmeting of kleur geleverde goederen of producten van hetgeen schriftelijke is overeengekomen vormen geen productgebrek.
7.7 Indien de afnemer aan de geleverde goederen wijzigingen heeft aangebracht, reparaties heeft verricht of laten verrichten, of deze niet voor het daarvoor bestemde doel of op normale wijze gebruikt heeft, vervallen alle garantie bepalingen.
7.8 Indien (a) niet binnen drie werkdagen na ontvangst een klacht als bedoeld in artikel 7.1 tot en met 7.3 is ingediend, of (b) de goederen zijn opgeslagen, gebruikt of bewerkt, of (c) de in artikel 7.6 genoemde garantietermijn is verstreken, of (d) wijzigingen, reparaties of gebruik voor een ander doel als bedoeld in artikel 7.7 hebben plaatsgevonden, kan de afnemer geen beroep meer doen op het niet aan de overeenkomst beantwoorden van de goederen, kan de afnemer geen beroep op wanprestatie meer doen, kan de overeenkomst niet worden ontbonden en kan geen schadevergoeding worden gevorderd.
7.9 De afnemer dient zijn klachten te richten aan:

Slangenmagazijn
Storkstraat 10
2722 NN Zoetermeer
Nederland
Tel. +31 (0)85 273 88 51
E service@slangenmagazijn.nl

Artikel 8 - Herroepingsrecht bij levering van producten

8.1.a Bij digitale online aankopen van producten door consumenten of afnemers is de Wet koop op afstand (art. 230g van boek 6 BW) van toepassing.
Voor niet digitale online aankopen door consumenten of zakelijke afnemers is het Nederlands recht van toepassing.
8.1.b Bij een (online) aankoop van producten door zakelijke afnemers is herroepingsrecht niet van toepassing.
8.2 Tijdens de termijn voor herroeping (14 dagen na ontvangst van de bestelling) zal de afnemer de nodige zorg omtrent het product of producten en de verpakking betrachten. De afnemer zal het product alleen in die mate uitpakken en testen als nodig om een goede indruk van het product te krijgen. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht zal de afnemer het product met alle toebehoren, en in originele staat en verpakking retourneren conform de instructies van de leverancier.
8.3 Indien een particuliere consument of afnemer gebruik maakt van herroepingsrecht kan de leverancier, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, aan de afnemer geen vergoeding in rekening brengen.
8.4 In het geval de afnemer al betalingen heeft verricht zal de leverancier de bedragen zo spoedig mogelijk, en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de producten, terugbetalen.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

9.1 De leverancier sluit het herroepingsrecht uit voor producten:
- welke tot stand zijn gekomen en/of vervaardigd in overeenstemming met specificaties van de afnemer welke duidelijk persoonlijk van aard zijn.
- welke door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
- welke snel kunnen bederven of verouderen.
- waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt waarop de leverancier geen invloed heeft.
9.2 De leverancier sluit het herroepingsrecht uit voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de afnemer is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 10 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten kan de afnemer tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een minimale opzegtermijn van één maand.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

11.1 Leveringen geschieden met eigendomsvoorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders in de overeenkomst is overeengekomen.
11.2 Eerst na betaling van het overeengekomen bedrag alsmede eventuele verschuldigde rente en kosten vindt eigendomsoverdracht plaats aan de afnemer.
11.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen laten gelden, dan is de afnemer verplicht om de leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
11.4 Indien de afnemer niet tijdig aan zijn verplichting voldoet kan de leverancier de geleverde producten door middel van een schriftelijke verklaring terugvorderen. Door deze verklaring wordt de koop ontbonden en eindigt het recht van de afnemer of zijn rechtsverkrijger. De kosten voor het uitoefenen van het retentierecht komen voor rekening van de afnemer.

Artikel 12 – Overmacht
12.1 De leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van omstandigheden welke niet zijn te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen, alsmede de situaties zoals omschreven in artikel 14.3, in het bedrijf van de leverancier of van derden en/of toeleveranciers daaronder inbegrepen. De leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat de leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
12.3 De leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien levering niet geschied binnen 30 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
12.4 Voor zover de leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 - Betaling en incassokosten

13.1 Betaling door afnemer van de aan leverancier verschuldigde bedragen dient, zonder dat afnemer recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van leverancier.
13.2 Indien afnemer niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is afnemer van rechtswege in verzuim en is leverancier gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
13.3 Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is van de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de afnemer worden verhaald. Hierover zijn naast de verschuldigde incassokosten eveneens rentekosten verschuldigd.
13.4 Op de afnemer rust de plicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de leverancier te melden.
13.5 De leverancier kan bij een bestelling de afnemer verplichten tot vooruitbetaling van de overeengekomen prijs wanneer de leverancier daartoe aanleiding ziet.
13.6 De leverancier kan onderzoeken, voor zover wettelijk is geoorloofd, of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, dan wel of er factoren zijn die meespelen bij de vraag of het verantwoord is om de overeenkomst aan te gaan. Indien op grond van het onderzoek blijkt dat gegronde redenen bestaan dat de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet kan nakomen kan de leverancier de bestelling weigeren of aan de uitvoering bijzondere extra voorwaarden verbinden.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van de leverancier is in alle gevallen beperkt tot de netto-factuurwaarde van de geleverde goederen of materialen. Voor overige schades, waaronder indirecte-, gevolg- en vervolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen is de leverancier niet aansprakelijk.
14.2 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de goederen, producten of materialen niet zijn gebruikt zoals aangegeven en/of niet volgens de instructies van de leverancier zijn verwerkt.
14.3 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertraging in de levering door overmacht, waaronder in ieder geval en niet-limitatief wordt verstaan:
- vertraging in de fabricage door latere levering van grondstoffen en benodigde materialen
- stakingen
- overheidsmaatregelen
- brand
- beschadiging van (productie-) materiaal
- bovenmatig ziekteverzuim van het personeel
- transportmoeilijkheden of andere onvoorzienbare vertragingen
- problemen bij de fabricage
14.4 Indien fabricage niet meer mogelijk is wegens een oorzaak buiten de schuld van de leverancier is deze gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de leverancier niet aansprakelijk voor eventuele schade die de afnemer als gevolg daarvan lijdt. In geval van (gedeeltelijke) ontbinding is de afnemer gehouden eventueel reeds gefabriceerde goederen uit hoofde van de overeenkomst af te nemen tegen betaling van de koopprijs, dit naar evenredigheid.
14.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de leverancier of zijn leidinggevende(n).

Artikel 15 - Technische eisen/afwijkingen eindproducten

15.1 Het merendeel van de te leveren producten door de leverancier zijn rubber- en kunststof producten al dan niet in combinatie met elkaar. De aard van de producten brengt met zich mee dat er verschillen zitten in dergelijke producten en materialen (kleur, dikte, groef, reliëf). Deze esthetische aspecten en/of afwijkingen zijn niet als fout of wanprestatie te kwalificeren en kunnen niet aan de leverancier worden tegengeworpen. Deze aspecten/afwijkingen hangen samen met de aard van de te leveren producten.
15.2 Technische eisen die vereist zijn voor het gebruik van de te leveren producten dienen door de afnemer aan de leverancier te worden verstrekt. Indien de afnemer de technische eisen niet op verzoek heeft verstrekt is het gebruik van de producten en de wijze waarop voor rekening en risico van de afnemer.
15.3 De technische eisen die aan de te leveren goederen worden gesteld dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de afnemer uitdrukkelijk te worden vermeld.
15.4 Indien de te leveren goederen buiten Nederland worden gebruikt dient de afnemer te beoordelen of de goederen voldoen aan de aldaar geldende wettelijke vereisten, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten en/of bepalingen van het land waar deze worden gebruikt.
15.5 Geringe afwijkingen vormen geen basis voor afkeur, noch wanprestatie. Ook kan van mogelijke ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding geen sprake zijn.
15.6 Bij de beoordeling of sprake is van afwijkingen wordt een representatieve steekproef van de geleverde goederen genomen.
15.7 Afwijkingen die in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
15.8 Als geringe afwijkingen worden in ieder geval aangemerkt:
- kleurverschillen van rubber en kunststof of een combinatie hiervan
- afwijkingen in de afmetingen (lengte, dikte en breedte), welke niet meer dan 5% van de aangegeven maat bedragen.
- afwijkingen in de dichtheid van rubber en granulaat producten welke minder dan 5% bedragen
- afscheiding van kleur van de (rubber)producten

Artikel 16 - Technische eisen/specificaties (half)fabricaten

16.1 Bij de levering van (half)fabricaten door de leverancier zijn verdere bewerking, gebruik en andere handelingen ten aanzien van het (half)fabricaat voor rekening en risico van de afnemer. Als het (half)fabricaat door de afnemer is of wordt bewerkt en/of anderszins is gebruikt of handelingen mee zijn verricht is dit voor rekening en risico van de afnemer.
16.2 Tenzij de leverancier schriftelijke garanties heeft verstrekt voor een bepaald gebruik en/of verdere bewerkingen en de geschiktheid van het product voor dat gebruik en/of bewerking is de bewerking en/of geschiktheid van het geleverde product voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 17 - Ontwerpen en documentatie

17.1 De leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
17.2 Alle apparaten, gereedschappen, mallen, vormen, matrijzen of andere modellen die benodigd zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met de afnemer zijn vervaardigd volgens de fabricagenormen van de leverancier en zijn diens eigendom. Dit geldt tevens voor de intellectuele rechten hierop.
17.3 De afnemer vrijwaart de leverancier voor aanspraken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
17.4 Al hetgeen betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht blijft eigendom van de fabrikant, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht bij de afnemer, en mag uitsluitend door of met schriftelijke toestemming van de leverancier worden gebruikt.
17.5 De leverancier is gerechtigd een apparaat, gereedschap, matrijs, model of vorm te vernietigen indien deze gedurende 5 jaar aaneengesloten niet meer gebruikt wordt versleten is.
17.6 Aangaande kostenramingen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen, ontwerpen, andere documenten en monsters behoudt de leverancier zich alle eigendoms- en auteursrechten voor. De documenten dienen op eerste verzoek aan de leverancier te worden geretourneerd en in geen enkele vorm aan derden ter beschikking te worden gesteld.
17.7 De leverancier heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de leverancier partij is, zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn. Dit is ook van toepassing indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
18.2 De rechter in het rechtsgebied van de vestigingsplaats van de leverancier is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.
18.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Versie: 29 september 2015